Fakta om radon

Uran er et radioaktivt stoff som brytes ned til blant annet radioaktivt radium, som i sin tur brytes ned til den radioaktive gassen radon. Jo mer uran og radium det er i grunnen, desto mer radon dannes det. Et område med mye uran i grunnen er derfor et område som kan være radonutsatt. Typiske uranrike bergarter er alunskifer og uranrike granitter.
(kilde: Statens Strålevern)

Det anslås at 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetene sine anbefalinger. (kilde: Norsk Radonforening)

Risikoen for å få lungekreft som følge av radon er 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt. (kilde: Kreftforeningen)

Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft og ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. (kilde: Norsk Radonforening)

1 av 10 husstander i Norge har for høyt radonnivå og årlig dør 300 mennesker av lungekreft på grunn av radoneksponering. Likevel er kunnskapen om den radioaktive gassen lav. Halvparten av kommunene i undersøkelsen foretatt av Statens strålevern har ikke noe opplegg for å informere om radon, og det tas ikke hensyn til radonrisiko ved kommunale reguleringsplaner. (kilde: Statens Strålevern)

Radonøker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen er proporsjonal med radoneksponeringen uten en nedre terskelverdi. Dette betyr at all reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft i ulike typer bygninger vil gi en positiv helseeffekt.
(kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.
For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjennomføre radonreduserende tiltak. For eksempel ved å halvere radonnivået halveres risikoen for å utvikle lungekreft forårsaket av radon. (kilde: Statens Strålevern)

Hvorfor er radon farlig?
Når radon er til stede i luft, dannes det kontinuerlig flere kortlivede radionuklider som kalles radondøtre. Både radon og radondøtrene avgir alfastråling og kan gi skader på levende celler slik at noen utvikler seg til kreftceller. Alfastråling stoppes lett i luft og trenger bl.a. ikke gjennom hudoverflaten, men ved innånding vil det kunne gi en økt risiko for utvikling av lungekreft. Stråledoser til andre organer enn ved opptak via lungene er svært små og kan neglisjeres. (kilde: Statens Strålevern)